เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2563
ม.4
ม.5
ม.1
ม.2
ม.6
ม.3
ค21101 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
ค31101 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1ก
ค32101 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3ก
ค33201 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ค22101 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
ค23101 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
ค21201 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ค31102 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1ข
ค32102 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3ข
ค33202 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5ก
ค31202 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1ก
ค32202 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3ก
ค31205 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1ข
ค32205 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ข
ค31201 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ค32201 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ค33205 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5ข
ค22201 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
ค23201 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
ค33207 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1ค
โครงการสอนภาคเรียนที่ 2/2563
ม.4
ม.5
ม.1
ม.2
ม.6
ม.3
ค21102 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ค31103 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2ก
ค32103 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4ก
ค33203 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ค22102 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ค23102 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ค21202 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ค31104 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2ข
ค32104 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4ข
ค33204 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6ก
ค31204 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ก
ค32204 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ก
ค31206 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ข
ค32206 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4ข
ค31203 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ค32203 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ค33206 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6ข
ค33208 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2ค
ค22202 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ค23202 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ติดต่อสอบถาม

 E-mail :  nat@satitpatumwan.ac.th

   อาจารย์ณัฐ  สิทธิกร  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

 

Copyright © 2020 (Mathemetics Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.